ALKOHOLIZAM

  Ovisnost o alkoholu Maid Bešlagi?,  Fakultet informacijskih tehnologija Mostar Sažetak- Današnji  tempoživota, orijentacija na vrlo brz i tehni?ki usavršen proces rada, razni socijalno-ekonomskifaktori, stalna unutrašnja napetost, latentno osje?anje straha, osje?anje neizvijeesnosti,zajedno  s postoje?im ljudskimslabostima, prouzrokuju mnoga neuroti?ka reagovanja u me?uljudskim odnosima.Mnogi konstitucionalno slabi ljudi, sa izvjesnim psihi?kim predispozicijama, nemogavši da riješe svoje li?ne konflikte, pribjegavaju upotrebi raznih napitakada bi olakšali svoju unutrašnju napetost ili privremeno rješili svoju teškusituaciju. Tako postepeno oni sami postaju žrtva “faktora olakšanja”, naj?eš?ealkohola ili drugih droga, dovode?i se u položaj zavisnosti, pretvaraju?i se uprave bolesnike – toksikomane. Klju?ne rije?i— alkohol, zavisnost, toksikomanija, lije?enje I.    Uvod J edna od vrlo raširenih toksikomanija u svijetu jeste alkoholizam, iako sealkohol ne može ubrojiti u droge tipa kokaina, hašiša i drugih.

S obzirom narasprostranjenost alkoholizma i s obzirom na ogromne posljedice za životzajednice i društva koje dugotrajna i nekontrolisana upotreba alkoholnih pi?adanas stvara, sasvim je opravdano alkoholizam ubrajati u toksikomanije.  Slika 1: Štetni efekti alkohola           II.    alkoholizamSmatra se da je 40-50% rizika za pojavu alkoholizmagenetski regulisano, a tendenciju imaju srodnici prvog reda.Djeca alkoholi?ara imaju4 puta više rizika da i sami to postanu, bez obzira na eventualno odrastanje udrugoj porodici. Zato sva djeca sa historijom alkoholizmau porodici treba da budu informisana o štetnosti ove bolesti ve? u dobi od 10godina. Odnos me?u polovima je 4:1 za muškarce, mada žene ?eš?e odbijaju lije?enSje.Nau?nicisu utvrdili da postoji veza izme?u alkoholizma i depresije, iako alkoholkratkoro?no smanjuje depresiju. Najve?i broj ubistava je povezansa alkoholom.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

13% stanovništva Sjeverne Amerike jepogo?eno alkoholizmom, ali za razliku od bijelaca, crnci, Meksikanci i Azijati su skloniji ovoj bolesti. Ako se pravilno lije?i, smatra se da 60% ljudi može biti izlije?eno od alkoholizma. Naro?ito je u?estalo povremenonapijanje, kada su u pitanju mlade generacije, što je više od 4 pi?a zaredom zažene i 5 za muškarce.

Alkoholje tema koja se razmatra me?u krugovima ljudi zaposlenih u zdravstvu,institucijama prava, državnim i obrazovnim institucijama, djelatnostimapovezanim sa razonodom, ali i me?u obi?nimsvijetom. Pored toga,alkoholizam je 3. na listi uzroka smrti odraslih, koji mogu biti prevenirani,odmah iza pušenja i gojaznosti.Pijenjemalkohola mijenja se raspoloženje, osje?anje i ponašanje ?ovjeka, dakle, alkoholsvakako djeluje kao opojno sredstvo i njegovo korištenje može imati ozbiljneposljedice po fizi?ko i psihi?ko zdravlje osobe koja pije. Nepostoje alkoholna pi?a koja nisu štetna , a stepen njihove štetnosti ovisi okoli?ini i koncentraciji alkohola koju sadrže.Prema ZZJZ-ualkoholi?ar je osoba koja duže i prekomjerno pije alkoholna pi?a , kod koje serazvila ovisnost o alkoholu i koja pokazuje naj?eš?e poreme?aje ponašanja tedolazi do ošte?enja duševnog, tjelesnogi imovinskogstanja. Alkoholi?ari su samoljubive i sebi?ne osobe, ?esto nedorasle, kojemisle isklju?ivo na sebe i svoje potrebe.Alkohol uželucu uzrokuje hiperemiju(prepunjenost krvnih žila) i poja?anu sekreciju štozapravo ubrzava resorpciju te se brzo resorbira iz želuca i putemkrvi dolazi usve dijelove tijela.

Resorpcija alkohola mogu?a jepreko plu?a i kože. Na mozak djeluje opojno. Resorpcija je brža ako:  se piju koncentrisana ili topla pi?a, pjenušci, ako se pije brzo ili naprazan želudac, kod ljudi sa težim povredama glave ili oboljenjima jetre.Metabolizamalkohola zavisi od spola, rase, visine, težine, fizi?kog stanja, hrane koja se konzumira, postotka alkohola u pi?u,prethodnog sna i sposobnosti za produkciju alkohol dehidrogenaze, enzima kojirazlaže 90% alkohola. Razlika izme?u muškaraca i žena je u metabolisanjualkohola još u ?elijama GIT (30% alkohola kod muškaraca, 10% alkohola kod žena)i u koli?ini krvi u kojoj se rastvara.

Alkoholdjeluje na ?ovjeka i njegovo ponašanje ovisno o koli?ini etanola upi?u.Svaalkoholna pi?a sadrže etilni alkohol ili etanol. Etanol je bistra,bezbojna ilako zapaljiva teku?ina karakteristi?na okusa i mirisa, vrelišta 78,3 stepeni celzijevih.Opasna subrza ispijanja velikih koli?ina alkohola zbog posljedice trovanja alkoholom.98% alkoholarazgradi se u jetri, ostatak se izlu?uje mokra?om, izdahnutim zrakom te znojem.Alkohol umanjuje radnu snagu miši?a. Male koli?ine alkohola ubrzavaju rad srca, dok ve?e koli?ine alkohola toksi?nesu za sr?ani miši? i usporavaju njegov rad.

Kao posljedica jednokratnog uzimanjave?e koli?ine alkohola javlja se akutno pijanstvo.Stanje alkoholiziranosti možemo podijeliti na 5 nivoa:a)           lagana obuzetost alkoholomb)          pripito stanjec)           pijano stanjed)          teško pijano stanjee)           duboko nesvjesno stanje Potroša?ialkohola dijele se na 4 skupine:a)           apstinenti (AP)- nepilcib)          umjereni potroša?i (UP)c)           alkoholi?ari (A)d)          nepovratni alkoholi?ari (NA) Osobe kojepiju mogu biti prijateljski raspoložene, pri?ljivije,otvorenije, što za obratni efekat ima brzo pretvaranje u neraspoloženje, nasilnost i okrutnost.Prema tipuovisnosti alkoholi?ari se dijele na duševne i tjelesne ovisnike.Duševni ovisnici piju da si olakšaju svladavanje poteško?a, dok tjelesniovisniciosje?aju metaboli?ku žudnju za alkoholom, ne mogu živjeti bez pi?a, te pijusvakodnevno.

Ispijanje alkohola jedan je od glavnih uzroka zlostavljanja odraslih idjece.Djecaalkoholi?ara ostaju zbunjena, utu?ena i nesigurna u sebe ili postaju nasilna,neposlušna, pokazuju slab uspjeh u školi, a kasnije i sama mogu neumjerenopiti. Zdravstvenibenefit se postiže konzumiranjem jednog pi?a dnevno za muškarce i malo manje odjednog pi?a dnevno za žene. Alkohol smanjuje i aktiviranje masti u procesuosloba?anja energije, ?ime se formiraju masne naslage, naro?ito u predjelu stomaka. Alkohol ima diuretski efekat.Rizici po zdravlje se javljaju sa dvije ?aše dnevno alkohola za žene i 3 ?aše dnevno alkohola za muškarce. Efektiprekomjerneupotrebe alkohola, po procjeni, smanjuju životni vijek za 15 godina.Proteinski i vitaminski unos je izuzetno nizak,osim u slu?aju piva, gdje je marginalan.

Zarazliku od piva, crno vino ima puno željeza i ekstenzivan unos može dovesti dotoksi?nog efekta.Zavaravanje da se u svakom trenutku može prestati piti vodi ualkoholizam – progresivnu, hroni?nu bolest koja se može lije?iti, ali ne iizlije?iti jer oporavak traje cijeli život. Alkoholi?ari se još uvijekneopravdano smatraju slabi?ima, a ne bolesnicima.

  III.    NASTANAK BOLESTIPostoje tri glavne teorije kojepokušavaju da objasne kako i zašto nastaje alkoholna bolest, odnosno šta je tošto navodi ljude da koriste alkohol ?ija pretjerana upotreba može dovesti doošte?enja tjelesnog i duševnog zdravlja, poreme?aja blagostanja porodice uzodgovaraju?e štete za društvenu zajednicu u kojoj žive.•         Biološka teorija – alkoholizam se prenosi putem gena.

•         Psihološka teorija – alkoholizam nastaje zbog psihi?kihfaktora•         Sociološka teorija – alkoholizam nastaje zbog odnosadruštva prema alkoholu i njegovoj zloupotrebi. Alkohol je u širokoj upotrebi unašem društvu. Ve?ina konzumenata ga koristi tako da može biti od koristi, a nesuprotno.                Konzumiranjealkohola je povezano sa velikim brojem štetnih zdravstvenih i socijalnihposljedica, npr. saobra?ajnih nezgoda, nasilja u porodici, ošte?enja jetre,moždani udara, problema sa srcem. Opseg i raznolikost ovih problema možemopripisati koli?ini, vremenu i na?inima konzumacije. Alkoholizam je kroni?nabolest i može nastupiti u bilo kojem životnom dobu. Istraživanja su pokazala daalkoholizam može a i ne mora biti progresivan.

Neke osobe razviju simptomealkoholizma nakon par mjeseci konstantnog konzumiranja, dok je nekima potrebnoi više godina:•         Nemogu?nost prestajanja ili koli?ine konzumiranja•         Postepeno ve?a tolerancija na alkohol•         Pri odvikavanju pojavljuje se drhtavica, znojenje,problemi sa stomakom•         Prioritiziranje konzumacije alkohola nad ostalimaktivnostima                Smrt uzrokovana konzumiranjemalkohola je ve?a kod afroamerikanaca nego kod osoba bijele rase, dok je cirozajetre više prisutna kod latino populacije, što govori da postoji razlika u etni?komi kulturalnom konzumiranju.Problemi uzrokovani alkoholom, individualnikao i socijalni, uti?u na društvo u cjelini. Osim negativnog utjecaja nazdravlje poti?u i na nasilje u porodici, zlostavljanje djece, silovanje,napade, plja?ke. Istraživanje ameri?kog zdravstva je došlo do zaklju?ka da 20do 40 procenata pacijenata u ve?im gradskim bolnicama je hospitalizirano radibolesti kojima je alkohol pogoršao stanje. IV.     lije?enjeOdvikavanje od alkohola je dug, težak i problemati?an put, najviše zbogporicanja pacijenta o svojim navikama pijenja, a i mnogih drugih problema kojisu vjerovatno prisutni, kao anksioznost, depresija, te teži poreme?aji u samomradu osobe. Vrlo je visoka stopa suicida.Iako su neki od ovih problemamožda prethodili, oni su zaista i doprinijeli zloupotrebi alkohola, tako da jedo vremena kad se alkoholi?ar po?ne lije?iti rijetko kad mogu?e razlu?iti štaje uzrok, a šta je posljedica.

Život osobe je obi?no zbrkan i svako lije?enjekoje želi biti uspješno treba se usmjeriti na to više nego na samo prekomjernopijenje. Postoje biološke i psihološke intervencije za alkoholizam. Na?ini sprovo?enja lije?enja: ·             Tradicionalno bolni?ko lije?enjePrivatne i javnebolnice širom svijeta godinama pružaju uto?ište alkoholi?arima, mjesto gdje sepojedinci mogu otrijezniti i gdje su im dostupne razli?ite individualne igrupne terapije.

Sustezanje od alkohola –detoksikacija- može biti teško ipsihi?ki i fizi?ki, i obi?no traje oko mjesec dana. Nekad se daju anksioliticida bi se olakšala anksioznost i op?a nelagoda triježnjenja. Neke klinikepokušavaju postupno smanjivati koli?inu bez upotrebe anksiolitika, nego danaglo presijeku pijenje alkohola. Alkoholi?ari trebaju ugljikohidratne otopine,B vitamine i antikonvulzivnu terapiju. Bolni?ko lije?enje alkoholi?ara velik jei isplativ posao.

Tako?e su utvrdili da viši troškovi bolni?kog lije?enja neodgovaraju i ve?oj uspješnosti. Detoksikacija se kod ve?ine ljudi može sigurnoprovesti i u izvanbolni?kim uslovima. ·             AntabusMe?u tretmanimadostupnim za alkoholi?are je i disulfiram ili antabus, lijek koji demotivirapijenje izazivanjem žestokog povra?anja ako se popije alkohol. Uveden je uEvropi 1948. godine.

Antabus je jedini dostupan lijek sa specifi?nom važnoš?u ulije?enju alkoholizma. Ako je alkoholi?ar sposoban ili voljan uzimati lijeksvakog jutra, kao što je propisano, velika je vjerovatnost da ?e se pijenjesmanjiti zbog negativnih posljedica unosa alkohola. U više centara u velikomistraživanju s placebo kontrolnom grupom pokazalo se da antabus ne donosinikakvu specifi?nu korist.

 ·             Anonimni alkoholi?ariNajve?a i najpoznatijagrupa za samopomo? na svijetu je Anonimni alkoholi?ari, AA, koju su 1935.godine osnovala dvojica lije?enih alkoholi?ara. Sada ima 30 000 podružnica i?lanstvo koje broji više od milijun ljudi u Sjedinjenim Državama i devedeset ijednoj zemlji širom svijeta. Podružnica AA održava ?este sastanke na kojimanovopridošli ustaju i kažu da su alkoholi?ari a stariji ?lanovi svjedo?epri?aju?i pri?e o svom alkoholizmu. Grupa pruža emocionalnu podršku,razumijevanje i blisko savjetovanje za alkoholi?are kao i društveni život kakobi se ublažila izolacija.

 Kod svakog ?lana AA utiskuje se uvjerenje daje alkoholizam bolest od koje se osoba nikad ne može izlije?iti, da je potrebnaneprekidna budnost kako bi se oduprli porivu da popiju samo i jedno pi?e, kakonekontrolisano pijenje ne bi nanovo zapo?elo.“ Alateen “ je za djecualkoholi?ara kojima je tako?er potrebna podrška i razumijevanje. Izjave AA oefikasnosti njihova tretmana rijetko su bile podvrgnute nau?noj provjeri.    ·             Terapija uvidomPsihoterapeutiorijentisani na uvid vide potrebu za aktivnom i direktnom intervencijom kad seradi o lije?enju alkoholi?ara i drugih ovisnika, ?ak i u izvanbolni?kimuslovima. Za razliku od tradicionalnog tretmana orijentisanog na uvid, alisli?nog pristupu koji se upotrebljava u radu sa suicidalnim pacijentimaterapeut bi trebao biti dostupan izme?u seansi kako bi pružio podršku irazumijevanje pacijentu koji se bori s izazovima života bez alkohola. Akopacijent ima sistem društvene podrške, kao što su muž ili žena, partner ilineki drugi ro?ak, ta je osoba uklju?ena u lije?enje kao dio mreže za odvra?anjeod pijenja. Preporu?uje se upotreba antabusa kao i poha?anje sastanaka AA, apacjentova mreža podrške ?esto je neophodna da osigura provo?enje preuzetihzadataka.

 •             Averzivna terapijaBihevioralni istraživa?iprou?avaju lije?enje alkoholizma ve? mnogo godina. Zapravo se jedan odnajranijih ?lanaka o bihevioralnoj terapiji odnosio na averzivno“kondicioniranje” alkoholizma. Osoba koja prekomjerno pije dobiva elektrošokili joj se izaziva mu?nina dok gleda u alkohol, poseže za njim ili ga po?injepiti. Averzivni podražaj može se tako?e živo zamisliti u postupku nazvanomprikrivena senzibilizacija. Dok se koristi hijerarhijski poredanim scenamaodabranim tako da gase želju za pi?em, alkoholi?ar dobija uputu da zamišljakako mu je žestoko i odvratno pozlilo zbog pijenja. Averzivne terapije najboljese primjenjuju u kontekstu široko postavljenih programa koji se bavepacijentovim posebnim životnim okolnostima, bra?nim sukobima, socijalnimstrahovima i drugim faktorima ?esto povezanim s prekomjernim pijenjem. Slika2: Anonimni Alkoholi?ar·             Kontrolisano pijenjeKontrolisanim pijenjem ozna?ava se umjereno konzumiranje alkohola, kojeizbjegava krajnosti potpune apstinencije i opijanja.

Tokom ranih programakontrolisanog pijenja,  izvanbolni?kimpacijentima je dopušteno da piju do umjerene razine intoksikacije i umjerenerazine alkohola u krvi. Zatim dobijaju informaciju ako je razina alkohola ukrvi narasla više od odre?enog postotka. Nalazi jednog poznatog programalije?enja nagovještavaju da neki alkoholi?ari mogi nau?iti kontrolisati svojepijenje i tako unaprijediti druge aspekte svojih života.

Alkoholi?arima koji supokušavali kontrolirati pijenje davani su elektrošokovi kad su odabrali ?istožestoko pi?e, a ne miješano ili kad su pili u prevelikim gutljajima umjesto damalo otpijaju. Trenirali su ih u rješavanju problema i zauzimanju za sebe, davaliim da gledaju sebe u pijanom stanju na videosnimkama, te da prepoznajusituacije koje prethode pijenju. U savremenim programima lije?enja kontrolompijenja pacijente se podu?ava drugim na?inima odgovaranja na situacije kojemogu voditi prekomjernom konzumiranju. U?enje odupiranju društvenim pritiscimada piju: zalaganje za sebe, opuštanje, trening u savladavanju stresa,tjelovježba i bolja prehrana, tako?e im pomažu da se odbrane. Isto tako ihpodu?ava da jedna greška ne ?e neizbježno izazvati potpuni recidiv i da na njutreba gledati kao na iskustvo za u?enje. Ispituju se izvori stresa u radu,obitelji i odnosima s drugima.Da bi bili u stanju kontrolisati pijenje, moraju postati aktivni iodgovorni u predvi?anju i odupiranju situacijama koje ih mogu dovestiu iskušenje ·             Upravljanje ponašanjem pomo?u potkrepljenjaJedan od pionirabihevioralne terapije, Nathan Azrin, potakao je operantni pristup lije?enjualkoholizma. Rade?i s teškim alkoholi?arima Azrin i sur.

uklju?ili su uterapiju važne osobe iz pacijentove okoline od kojih su tražili da promatrajupacijenta i potkrepljuju ponašanja poput redovnog uzimanja antabusa. Azrin je  uspostavio radne klubove kako bi pomogaopacijentima da savladaju ili usavrše vještine s kojima bi se mogli zaposliti i socijalne mreže zarekreativne aktivnosti koje ne uklju?uju alkohol. Organizovao je iuvježbavanje pacijenata ustrajanju u vlastitim stavovima i odbijanju pi?a.

Natemelju tog rada razra?ena je strategija koja se nekad naziva uvježbavanjebihevioralne samokontrole što naglašava pacijentovu kontrolu i uklju?uje sljede?e:1.    Kontrolupodražaja, gdje pacijenti sužavaju situacije u kojima sebi dopuštaju da piju,npr. s drugima u posebnoj prilici;2.

           Modifikacija topografije pijenja, npr. pijenje samomiješanih pi?a, i to polagano otpijaju?i, a ne u velikim gutljajima3.           Potkrepljivanje ili kontrolisano pijenje, npr.?aš?enje bezalkoholnim pi?em kad se odupru iskušenju da popiju alkoholMe?utim, ono što ovu terapiju ?ini posebnom je i to kako navestialkoholi?ara da iskoristi ta sredstva bez stalnog vanjskog nadzora i kontrole,a ne otkriti sredstva potrebna da se kontroliše pijenje.  V.     Zaklju?akSva dosadašnja ispitivanja ukazuju da su uzroci alkoholne bolestikompleksni ali se mnogu svesti na nekoliko faktora: psihofarmakološki efekatalkohola, osobine li?nosti, socijalno zna?enje alkoholnog pi?a i uticaj faktoraokoline ne li?nost koja pije. Ne može se re?i da postoje specifi?nopredisponirane li?nosti koje ?e u kontaktu sa alkoholom postati alkoholi?ariali je izvjesno da li?nosti koje naginju alkoholu na najmanju frustracijureaguju osje?anjem nezadovoljstva i emocionalne boli.Alkoholizam je bolest današnjice, rasprostranjena me?u oba spola.

Postojinekoliko na?ina lije?enja bolesti a prvi korak je   priznanje samom sebi  o potrebi lije?enja. Ne može se sa sigurnoš?uutvrditi procenat izlje?enja, jer je alkolholizam bolest kod koje se lije?enjeprovodi konstatntno na jedan od pomenutih na?ina. Alkoholizam se, tako?er,  smatra primarnom, hroni?nom boleš?u sgeneti?kom i psihosocijalnom podlogom koja uzrokuje njegovu pojavu imanifestaciju.      Reference-     Stojiljkovi?, S. (1986).

Psihijatrija samedicinskom psihologijom. Medicinska knjiga,Beograd-Zagreb.-      Gerald       C.     Davison       i     John      M.

      Neale.       (1999).       Psihologija         abnormalnog doživljavanja i ponašanja.

Naklada Slap, Jastrebarsko.-     Kecmanovi?, D. (1980). Psihijatrija. Medicinskaknjiga, Beograd-Zagreb.

–     Pinel, J. P.J. (2001).

Biološka psihologija.Naklada Slap, Jastrebarsko.-     https://www.webmd.com/mental-health/addiction/alcohol-abuse-and-dependence-symptoms-     https://pubs.niaaa.nih.gov/-     http://www.narcononarrowhead.org/addiction/alcohol/          

x

Hi!
I'm Tamara!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out