Bekir Bozda?’dan TTB ve TMMOB’ya so?uk du?

Ba?bakan Yard?mc?s? ve Hükümet SözcüsüBekir Bozda?, Türk Tabipler ve Türk Mühendis Mimar Odalar? Birli?i’nin Afrinilgili yapt??? skandal payla??mlara sert sözlerle kar??l?k verdi. Bekir Bozda?yapt??? aç?klamada terör örgütleri taraf?ndan yap?lan katliamlara sesç?karmayan TTB ve TMMOB’un Afrin operasyonunu ele?tirmesini manidar buldu.Bozda?, Twitter hesab?ndan yapt??? aç?klamada “Türk Tabipler Birli?i (TTB) ile Türk Mühendis veMimar Odalar? Birli?i (TMMOB) yönetimleri, bugüne dek terör örgütlerinin,teröristler, terör sald?r?lar? ve terör örgütü katliamlar?na dair en ufak birele?tiri dahi yapmad???, ama dara ve zora dü?tükçe onlara destek verdi?iaç?kt?r.” de?erlendirmesinde bulundu.TTB ve TMMOB’un yönetimlerinin kimleri temsil etti?ini soran Bekir Bozda?, “?nsan Haklar? ve bar?? kavramlar?; art?k buyönetimlerin terör sevicili?ini örtemez hale gelmi?tir.

Sahi, TTB ve TMMOByönetimleri, gerçekte kimleri temsil ediyorlar? Türk tabib, mühendis vemimarlar? ve ç?karlar?n? m? yoksa terör örgütleri ve ç?karlar?n? m? temsilediyorlar?” ifadelerini kulland?.  TÜRK ?SM?N? ÇIKARSINLARBozda?, ?unlar? kaydetti: “Bu haliyle; Türk Tabipler Birli?i yönetimi, Türktabiplerini; Türk Mühendis ve Mimar Odalar? Birli?i yönetimi, Türk mühendis vemimarlar?n? temsil edemez ve adlar?nda “Türk” ismini kullanamazlar.Türkiye’de bu kadar milletini, bayra??n?, vatan?n? ve devletini seven tabib,mühendis ve mimar varken, TTB ve TMMOB yönetiminin hala terör sevicilerinelinde olmas?, tabipler, mühendisler ve mimarlar için utanç verici, Türkiyeiçinse kabul edilemez, bir durumdur. Türk Tabipler Birli?i ile Türk Mühendis veMimar Odalar? Birli?i yönetimleri, ya görevlerini b?rakmal?d?r ya daadlar?ndaki “Türk” ismini ç?karmal?d?r veyahut da milletini vedevletini seven tabipler ile mühendis ve mimarlar, terör sevici bu yönetimleride?i?tirmelidir.” 

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now
x

Hi!
I'm Sarah!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out