buli

Di  Malaysia,  buli sering menjadi perhatian media massa danmenjadi topik bualan hangat masyarakat seolah – olah tiada penghujungnya.

Gejala buli ini menyebabkan kebimbangan dan merunsingkan ibu bapa, guru-guru disekolah dan organisasi pendidikan. (Smith, Cowie, Olafsson & Liefooghe,2002). Buli di kenal pasti sebagai sesuatu  perbuatan tingkah laku agresif yang berulangbertujuan menyakiti individu lain dari segi fizikal , mental dan emosi.Perlakuan buli dikalangan pelajar sekolah menengah dan sekolah rendah memberi kesanburuk kepada pelajar sehingga menyebabkan masalah kesihatan seperti masalahdalam tabiat makan dan berat badan. Perlakuan buli mestilah diambil oleh setiapsudut pihak iaitu ibu bapa, guru-guru dan masyarakat setempat kerana gejalabuli ini mestilah dibendung dari awal persekolahan kanak-kanak. Buli dikalanganpelajar sekolah menengah dan sekolah rendah merupakan tabiat pelajar zaman masakini berikutan pengaruh teknologi canggih yang menyebabkan mereka terpengaruhdalam pembentukan personaliti dan tingkah laku menjadi ganas sehingga tidakdapat dikawal. Justeru itu gejala buli ini dilihat satu ancaman besar dalampembentukan sosialisasi positif di antara masyarakat setempat.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

( Cheng, Newman,Qu, Mbulo, Chai, Chen & Shell 2009 & Georgiou, Fausiani, Michaelides& Stavrinides, 2013).  Inibertentangan dengan budaya timur yang terkenal dengan adab sopan santun, hormatmenghormati dan menjaga tatasusila diri sendiri. Pada zaman perkembangankanak-kanak, sekolah seharusnya menjadi tempat selamat untuk mereka menimbailmu pengetahuan. Persekitaran sekolah yang selamat dan selesa dapat menjanaproses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

Menurut ahli kajian, sebarangancaman serta rasa tidak selamat dikalangan pelajar akibat daripada masalahperlakuan buli ini sedikit sebanyak akan mengganggu proses pengajaran danpembelajaran di sekolah (Azizi et al., 2005). 

x

Hi!
I'm Sarah!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out