eee

“K?ç? kirliler”in pisli?ini temizleyengazeteci müsveddesiCumhurba?kan? Erdo?an, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde kuraca??n? aç?klad??? PYD/YPG yani PKK destekli 30 bin ki?ilik “terör ordusu” için “K?ç? kirli baz?lar? Suriye’de kalk?p bize tehdit sall?yor” ifadesini kulland? ya, Kandil’e ç?k?p o “k?ç? kirliler”le k?ç k?ça oturmaktan büyük haz duyan zattan hemen itiraz geldi…Baksan?za, Erdo?an’a hakaret etmedi?i, terör örgütlerini ise övmedi?i tek bir yaz?s?na rastlaman?n deveye hendek atlatmaktan zor oldu?u gazeteci müsveddesi, “Tehdit sallamak suretiyle Türkiye’yi kendi kabu?una çekmek istiyorlar. Kusura bakmas?nlar, PYD’ymi?, YPG’mi?, DEA?’m??. Topunuz gelin, ne olursan?z olun tepenize inece?iz” diyen Erdo?an’a seviye dersi vermeye kalkt?…Neymi?, Erdo?an’?n böyle bir üslup kullanmas?na inanamam??.“Seviye bu kadar dü?mez, yerlerde bu kadar sürünmez”mi?…“Seviye”den dem vuran bu terör-terörist destekçisine “alçak” diyece?iz ama, kendisine alçak denilmesi bu z?rtapoz için pâye-i rifat olur… Hem Üstad Necip Faz?l da öyle demiyor mu?“Baz? ki?iler vard?r ki, onlara ‘alçak’ bile diyemem.

Çünkü alçakl?k; bir seviyedir, onlar çukurdur, çukur” diyerek ta?? gedi?ine koymuyor mu?O yüzden, biz de Kandil’e ç?karak örgütün sözde yöneticileriyle röportajlar yapan ve teröristleri cici çocuk gibi gösteren bu madrabaza “alçak” diyemeyece?iz.Terör piyonlar?n? “k?ç? kirli” olarak nitelendiren Erdo?an’? “Biraz inceltmi? dedim kendi kendime, götü boklu dese daha anla??l?r olurdu diye dü?ündüm” sözleriyle (akl? s?ra) ti’ye alan bu haysiyet yoksunu, olsa olsa bir “çukur”dur…Hem de Kandil’den kendisine her davet geldi?inde sevinçten k?ç? tavana vuran bir “çukur”dur…   Kendisine “Kandil’e neden gidiyorsun” diye soranlara “Gazeteciyim de ondan gidiyorum. Bu meslek poponun üstünde oturarak yap?lmaz da ondan gidiyorum” diye cevap veren bu çukur, defalarca ç?kt??? Kandil’de (iddia etti?inin aksine), “gazetecilik” de?il, “yalakal?k/yalamal?k” yapm??t?r…“Popo”lar? iyice s?k??an teröristleri öyle bir yalam??t?r ki, o yalamalar?n neticesinde dili kahverengiye dönmü?tür…  ¥Bu çukur var ya bu çukur;PKK’n?n eli kanl? eleba??s? Murat Karay?lan ile terör örgütü paçavras? alt?nda röportaj yapt??? “in”i, “bahar?n rengârenk patlamaya ba?lad??? Kandil Da??’n?n eteklerindeki bir köy evi” diye estetize edip “terör yuvas?”n? adeta “mutluluk yuvas?” olarak lanse etmi?tir…

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Bu çukur var ya bu çukur;Bahoz Erdal kod adl? Fehman Hüseyin’in öldü?ü yönünde iddialar ortaya ç?k?nca, a??t yakmaktan kendini alamam??t?r…Yüzlerce insan?m?z?n kan?na giren katille da?da geçirdi?i günlere at?fla, “Bir film ?eridi gibi bir dolu ?ey gözümün önünden geçti gitti” diyerek eski günleri yad etmi?tir… Bahoz Erdal’?n arkas?ndan yazd??? kö?e yaz?s?nda “Vicdan?m kan?yor” türünden cümleler kullan?p, sanki bir dostunu kaybetmi?çesine güzellemelere imza atm??t?r…Kandil’deki teröristlerle kol kola girip, ?mral? canisinin foto?raf?n?n önünde poz veren de…Da?daki teröristlerden “gerilla”, le?lerden ise “?ehit” diye bahseden de bu çukurun ta kendisidir… ¥Erdo?an’?n, teröristleri “k?ç? kirli” diye nitelendirmesine içerlenen i?bu çukur, ayn? zamanda k?vrak bir dansöz gibidir.

.. Öyle ki, 1999 y?l?nda Abdullah Öcalan yakalan?p Türkiye’ye getirildi?inde Türk Silahl? Kuvvetleri ve dönemin ba?bakan? Ecevit’i yere gö?e s??d?ramamam??, ancak daha sonra Kandil’de PKK’n?n eleba?lar?yla kol kola gezerek, de?me dansözlere ta? ç?kartm??, k?ç?n ve ba??n nas?l ayr? ayr? oynayaca??n? cümle âleme uygulamal? olarak göstermi?tir.

.. ¥Evet, dün sözde ayd?nlar?n Türkiye’ye kar?? terör örgütü PYD’ye destek olduklar? bildirinin alt?na imza atan, bugün de o PYD’nin yuvaland??? Afrin’e yönelik muhtemel operasyonun Türkiye’yi cehennem çukuruna çekece?ini ileri süren zat, PKK’l? teröristlerin çukur terörüne deste?e ko?up çukur ba??nda poz vermekten imtina etmeyecek t?ynette bir “çukur”dur… ¥Sadede gelecek olursak…Erdo?an’? “Pusulas? ?a?t?” diye itham eden pusulas? her daim Kandil’i gösteren bu ?ah?s, Cumhurba?kan?’n?n terör örgütleri ve onlar?n arkas?ndaki güçlere kar?? “Topunuz gelin, ne olursan?z olun tepenize inece?iz” kararl?l???n? görünce, “Erdo?an, sonunda k?ç? kirli baz?lar? diyerek sava? tamtamlar? çalmaya ba?lad?” deyip, bir taraf?n?n iyiden iyiye tutu?tu?unu art?k daha fazla gizleyememi?tir.

Mazisi mülevves, hâli bok, atisi kenef olan bu yarat?k, ayn? kaba pisledi?i ve Kandil’de k?çlar?n?n dibinden ayr?lmad??? “k?ç? kirli”leri müdafaa ederek, k?lavuzu karga olan?n burnunun pislikten ç?kmayaca??n? ayan-beyan ortaya koymu?tur…?yisi mi, bu zat, “k?ç? kirliler”i savunmak için bir taraf?n? y?rtarcas?na gösterdi?i canh?ra? gayreti daha fazla sürdürmesin..

. Zira o “k?ç? kirliler”in k?ç üstü oturaca?? gün çok ama çok yak?nd?r… 

x

Hi!
I'm Sarah!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out