MOTIVATIE GENEESKUNDE

BEANTWOORDING DEEL 1:Geef in je eigen bewoordingen, maximaal 500 woorden, een beschrijving van de Nijmeegse bacheloropleiding geneeskunde.Wat ga je leren? (persoonsgerichte zorg komt ook aan bod) (WAT ZIJN DE EINDDOELEN) (RAAMPLAN 2009!!)De complete studie geneeskunde is enorm omvangrijk, de bachelor- plus masteropleiding duren bij elkaar opgeteld zes jaar. Laten we inzoomen op de bacheloropleiding: In deze drie jaar wordt de fundering gelegd voor een verdere loopbaan op het medisch gebied. Gedurende de bacheloropleiding worden zogenoemde “leerlijnen” gehanteerd. Deze leerlijnen vormen de rode draad die door de  opleiding loopt: Het onderwijs is passend bij deze, eveneens worden student getoetst tijdens tentamens aan de hand van deze leerlijnen.

 In het begin van de bachelor wordt gefocust op “MGZ”: Mechanismen van Gezondheid en Ziekte. Binnen deze leerlijn wordt de student kennis verschaft over het lichaam en de mens, op het niveau van populatie en molecuul. Met behulp van deze informatie kunnen gevolgen en oorzaken van gezondheid en ziekte worden verklaard.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Onderwerpen die onder dit thema aan bod komen zijn: “Nature & Nurture” (verschil aangeboren/aangeleerd), “Homeostase” (het behouden van de balans in het lichaam, fysiologisch gezien), en “Aanval & Verdediging” (het immuunsysteem). Daarnaast wordt er aandacht besteed aan “PPG”: Praktijk en Principes van de Geneeskunde. Binnen deze leerlijn leert de student een aantal vaardigheden, die samen leiden tot de bekwaamheid om “Persoonsgerichte Zorg” te leveren.

  Zoals de naam al doet vermoeden staan bij persoonsgerichte zorg de patiënt en zijn wensen en mogelijkheden centraal. Niet langer wordt strict gekeken naar de ziekte op zich en de beste bijpassende behandeling, maar wordt zowel gekeken naar de mogelijkheden van het individu als geluisterd naar de mening van de patiënt. Elk geval wordt apart bekeken. Het gevolg hiervan is dat de zorg die doormiddel van dit systeem wordt geleverd, vaak beter aansluit bij de behoeftes van de de patiënt, terwijl nog steeds het medische probleem wordt aangepakt. Het is dus vitaal dat aan deze vorm van zorg leveren extra aandacht wordt besteed, omdat ,dankzij de manier waarop de zorg wordt afgesteld op de patiënt bij persoonsgerichte zorg, de kwaliteit van de zorg verbeterd. Een derde leerlijn is “KVV”: Klinische Vraagstukken en Vaardigheden.  Bij deze leerlijn worden vraagstukken voorgelegd uit het, “Raamplan Artsopleiding 2009” . Deze speelt daarom binnen deze leerlijn, en eigenlijk binnen de hele studie, een essentiële rol.

In dit raamplan staan de einddoelen beschreven van de opleiding Geneeskunde. Of de student wel of niet correct is voor afgestudeerd als arts wordt getoetst aan de hand van zeven competenties, gebaseerd op het CanMEDS model. Van de juist afgestudeerde arts wordt verwacht dat hij beschikt over de volgende competenties: Medisch handelen, Communicatie, Samenwerking, Organisatie, Maatschappelijk handelen, Kennis en wetenschap, en Professionaliteit.

Volgens het raamplan arts 2009 betekent beschikking over deze competenties dat het desbetreffende individu correct is afgestudeerd. Bij de leerlijn KVV worden dus vraagstukken uit dit raamplan voorgelegd aan de student, zodat deze de competenties eigen kan maken. Tijdens de Bachelor Geneeskunde wordt er dus gestreefd naar het aanleren van deze competenties. De vierde leerlijn die deel uitmaakt van de Bachelor Geneeskunde is “CSI”: Context Science en Innovation.

Ook hier wordt onderwijs gegeven aan de hand van gezondheidsvraagstukken. Van de student wordt gevraagd om deze vraagstukken van verscheidene perspectieven te analyseren. Vervolgens leert de student om dit vraagstuk als het ware op te lossen.

Wat moet er worden onderzocht? Hoe kan met behulp van medisch ingrijpen het probleem worden aangepakt? Het inzicht dat vereist is bij deze vraagstukken wordt tijdens deze leerlijn de student bijgebracht. De leerlijn waar patiëntencontact ongelooflijk belangrijk is, is de leerlijn “Professionaliteit”. 

x

Hi!
I'm Sarah!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out